"CAD/CAE/CAM" ถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงวิศวกรรมประสบการณ์การออกแบบเชิงการเรียนรู้สู่การสอนเชิงภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
รูปแบบการสอนทันสมัยใหม่ เทคนิคยอดเยี่ยม เชื่อถือได้จากประสบการณ์ตรง ราคาไม่แพงแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
"ทีมงานของเราสอนตรงจุด ตรงตามเป้าหมาย ตรงความต้องการ เพราะคุณคือคนสำคัญ"
jQuery
ไกลแค่ไหน เหมือนกับใกล้ ทุกหลักสูตรสอนทางไกลผ่าน Internet Skype
    ตั้งขึ้นเพื่อเป็น "Learning of Design Center" เกี่ยว "CAD/CAE/CAM" ถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงวิศวกรรมประสบการณ์การออกแบบเชิงการเรียนรู้สู่การสอนเชิงภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่แก่ผู้สนใจงานด้านออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้โปรแกรมด้วย AutoCad, SolidWorks, Autodesk Inventor, NX, ANSYS, ABAQUS ร่วมทั้งรับงานออกแบบเครื่องจักรในอุตสาหกรรมต่างๆ, ถอดแบบแม่พิมพ์ (Reverse Engineering), ถอดแบบเครื่องเก่าสำหรับผลิตชิ้นส่วนใหม่ พร้อมทั้งผลิตชิ้นส่วน (Precision) และรับเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย
    โดยหลายปีที่ผ่านทางทีมงานได้ถ่ายทอดองค์ความรู้กับบริษัทต่างๆ,ได้รับความไว้วางใจและให้การยอมรับในเชิงความวิศวกรรม นอกจากนี้ บริษัทต่างๆผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเกิดเชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมได้อย่างดี สามารถผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางทีมงานได้มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองกับการรับการค้าเสรีสู่ประชาคมอาเซียน
ซื่อสัตย์ จริงใจ พร้อมกับ "มิตรภาพแห่งวิศวกร" แบบประทับใจ ด้วยความยินดี
โดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร
SOLIDWELL-DESIGN
Engineer Advisor Team ป.ว.ส. - ราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้; ปริญญาตรี - เครื่องกลลาดกระบัง; ปริญญาโท - สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ทุน NECTEC
ใกล้มหาวิทยาลัยรามคําแหง ถ.รามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 10310
E-mail: sanga_oh@yahoo.com; Facebook: SolidWell-Design; Line : oh_ait; Tel.093-9753361
| สำหรับเจ้าหน้าที่